Bibliotekos bendrieji nuostatai

BENDRIEJI NUOSTATAI

Gimnazijos bibliotekos koncepcija

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministro
2001 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 982

Realizuodama kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario teisę gauti ir skleisti informaciją, gimnazijos biblioteka plečia savo funkcijas. Švietimo bendruomenei būtina, kad reformos darbuose dalyvautų ir gimnazijos biblioteka, padedanti augančiai kartai integruotis į informacinę visuomenę. Ji drauge su pedagogų bendruomene turi ugdyti moksleivių socialinius, asmeninius komunikacinius, informacinius ir kritinio mąstymo gebėjimus, teikti pagalbą rengiant projektus, įvaldant naujas informacijos ir komunikacijų technologijas.
Šiuolaikinis žmogus, tapdamas informacinės visuomenės piliečiu, pirmiausia turi išmokti susirasti jam reikalingą informaciją, ją atsirinkti, analizuoti, vertinti ir šios informacijos pagrindu kurti žinias, reikalingas nuolatiniam mokymuisi.

Lietuvos švietimo koncepcijoje pabrėžiama, jog ugdymo turinys ir procesas įvairaus lygio gimnazijose turi padėti ugdyti šiuolaikinį informacijos vartotoją, kelti jo informacinę kultūrą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, labai svarbiais veiksniais tampa informacijos šaltinių kaupimas ir saugojimas įvairiose laikmenose, jų skleidimas ir naudojimas. Šios užduoties – ugdyti informacinius gebėjimus – turi imtis šiuolaikinė gimnazija, į kintantį ugdymo procesą įtraukdama pagrindinį gimnazijos informacijos šaltinį – biblioteką.

Lietuvos bendrojo lavinimo gimnazijos bendrosiose programose keliamas tikslas kryptingai plėsti gimnazijos bibliotekos komplektavimą, ieškoti naujų papildomų bibliotekininko darbo su mokytojais ir moksleiviais būdų bei atitinkamai plėsti gimnazijų bibliotekininkų kvalifikacijas.

Gimnazijų bibliotekų vaidmuo pabrėžiamas Informacijos technologijų diegimo Lietuvos švietime strategijoje. Gimnazijų bibliotekose ir skaityklose turi būti įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos bibliotekos darbuotojams ir klientams, įdiegta bibliotekų informacinė sistema, užtikrintas kokybiškas įvairių gimnazijos, šalies ir pasaulio informacijos šaltinių prieinamumas. Bibliotekos turi tapti moksleivių informacinės kultūros ugdymo centrais.

Gimnazijos bibliotekos koncepcijos tikslas – apibrėžti šiuolaikinės gimnazijos bibliotekos sampratą bei funkcijas. Koncepcija bus pagrindas švietimo įstaigų veiklą reglamentuojantiems dokumentams rengti. Koncepcija numato, kuria linkme vyks pokyčiai Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinių gimnazijų bibliotekose. Remiantis šiuo dokumentu bus parengti gimnazijos bibliotekos darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai, nustatyti jų veiklos vertinimo rodikliai ir numatyta bibliotekos darbuotojų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo strategija.

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS SAMPRATA

 

Gimnazijos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Ji visapusiškai tenkina gimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Bibliotekos fondas, kuriame kaupiama bei saugoma ugdymo procesui reikalinga literatūra, papildomas kitų formų informacijos laikmenomis: skaitmeninėmis plokštelėmis (CD-ROM’ai, CD), magnetinėmis laikmenomis (vaizdajuostės, garsajuostės), elektroninėmis duomenų bazėmis, elektroniniais periodiniais leidiniais, internetu, intranetu, ekstranetu, įvairiomis pagalbinėmis priemonėmis (artefaktai).

Šiuolaikinė gimnazijos biblioteka, atliekanti ir informacijos centro funkcijas, aprūpinama specialiomis techninėmis priemonėmis (multimedia), skirtomis daugeliui laikmenų skaityti, saugoti bei naujai informacijai kurti, ir darbui tinkamais baldais. Gimnazijos bibliotekoje esantys kompiuteriai tampa ne tik informacijos paieškos, saugojimo, kūrimo, bet ir ryšio su kitomis institucijomis bei duomenų bazėmis priemone. Informacijos technologijos padeda sukurti naują, moksleiviams patrauklią mokymosi aplinką, kurioje lengviau realizuojami šiuolaikinio ugdymo reikalavimai.

Gimnazijos biblioteka teikia edukacines bei informacines paslaugas ir moko gimnazijos bendruomenę naudotis interaktyviomis technologijomis. Taip sudaromos sąlygos ir pagerinamos galimybės moksleiviams savarankiškai mokytis, o pedagogams rengtis pamokoms ir ieškoti naujų darbo metodų. Todėl gimnazijos biblioteka, bendradarbiaudama su kitomis švietimo, kultūros, informacijos įstaigomis, turi gerinti informacijos vartotojų aptarnavimą.

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS FUNKCIJOS

 

Gimnazijos biblioteka vykdo informacines ir edukacines funkcijas. Gimnazijos bibliotekoje:

* komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius;
* gimnazijos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu;
* ugdomi moksleivių informaciniai gebėjimai – ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, sintetinti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius;
* teikiama pagalba pedagogams įgyvendinant ugdymo planus;
* sudaromos sąlygos savarankiško mokymosi kokybei gerinti;
* gimnazijos bendruomenės nariai mokomi prasmingai naudotis informacinėmis technologijomis;
* moksleiviai rengiami tapti visą gyvenimą trunkančio mokymosi proceso dalyviais;
* moksleiviams teikiamos profesinio informavimo paslaugos interneto technologijų priemonėmis.

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VARTOTOJAI

Gimnazijos bibliotekos teikiamomis paslaugomis naudojasi visa gimnazijos bendruomenė: pedagogai, moksleiviai, administracija. Jie turi lygias teises būti vienodai aptarnaujami. Moksleivių tėvai, kiti su gimnazija susiję asmenys ir organizacijos gimnazijos bibliotekoje aptarnaujami gimnazijos nustatyta tvarka.

VALDYMAS IR RYŠIAI

Gimnazijos biblioteka yra gimnazijos struktūros dalis. Gimnazijos biblioteka bendradarbiauja su pedagogų švietimo centrais, apskričių ir savivaldybių viešosiomis bibliotekomis, kitų gimnazijų bibliotekomis, Nacionaline M. Mažvydo biblioteka, kitomis įstaigomis ir institucijomis.

Koncepciją parengė:
Ričardas Ališauskas, Aldona Augustaitienė, Antanas Balvočius, Vainas Brazdeikis, Ona Kizalienė, dr. Vita Mozūraitė, Edita Sederevičiūtė, Danutė Šukienė, dr. Loreta Žadeikaitė

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai kurie užtikrina, kad interneto svetainėje veiktų visos galimos jos funkcijos. Slapukus galite išjungti savo naršyklės nustatymuose. Apie mūsų duomenų tvarkymo politiką galite rasti daugiau informacijos šioje nuorodoje.