Apie gimnaziją

Vizija

„Moderni, naujovėms bei kaitai atvira suaugusiųjų švietimo institucija, teikianti optimalų ir kokybišką formalųjį bei įvairiapusį neformalųjį švietimą.“

Misija

 • Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.
 • Gimnazija suteikia galimybes ugdytis skirtingų polinkių ir gebėjimų žmonėms, pagal poreikius rinktis ugdymo turinį ir įgyti bendrąsias kompetencijas.
 • Vadovaujantis bendradarbiavimo nuostatomis skatinama kiekvieno mokinio pažanga ir augimas.
 • Gimnazijoje sukurtos sąlygos ugdytis pozityviai, mokytis visą gyvenimą nusiteikusiems asmenims. Sukurta edukacinė aplinka, kurioje mokinys gali jaustis esąs visapusiškai saugus.
 • Gimnazijoje puoselėjamos tradicijos, prioritetą teikiant dvasinėms vertybėms.

 

Prioritetai ir strateginiai tikslai

1. PRIORITETAS: KOKYBIŠKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS, BŪTINŲ KOMPETENCIJŲ IR ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS KONKURENCINGOS APLINKOS SĄLYGOMIS.

Tikslas: sudaryti sąlygas kiekvienam suaugusiam žmogui įgyti kokybišką išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinių IKT, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį, tenkinantį pažinimo poreikius ir siekti naujų kompetencijų, reikalingų profesinės krypties pasirinkimui bei gyvenimo įprasminimui.

Uždaviniai:

 • Užtikrinti šiuolaikiško efektyvaus ugdymo kokybę, orientuotą į suaugusįjį mokinį, tęsiantį mokslą.
 • Orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą ir dabarties žmogui būtinų kompetencijų suteikimą.
 • Ruošti kritiškai mąstantį jaunimą gyventi integruotoje Europos bendruomenėje.
 • Mokyti siekti karjeros ir gyventi konkurencingoje aplinkoje.

 

2. PRIORITETAS: MOKYMOSI PRIEINAMUMAS IR NUOLATINIS UGDYMOSI POREIKIS BET KURIAME AMŽIAUS TARPSNYJE.

Tikslas: plėtoti neformalųjį neprofesinį suaugusiųjų švietimą, ugdant bendrųjų gebėjimų kompetencijas, užtikrinant jaunimo užimtumą ir socializaciją, skatinant senjorų socialinę integraciją į visuomenę.

Uždaviniai:

 • Plėsti neformaliojo švietimo paslaugų spektrą, skatinti įvairaus amžiaus žmonių socialinę integraciją.
 • Skatinti suaugusiųjų mokinių savirealizaciją ir bendradarbiavimą.
 • Ugdyti nuolatinį mokymosi poreikį tarp suaugusiųjų, skatinant suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą motyvaciją.
 • Tapti vietos bendruomenės informacijos, kultūros ir edukologijos centru, aktyviai plėtoti gimnazijos santykius su visuomene.

 

3. PRIORITETAS: EDUKACINĖS APLINKOS SUAUGUSIESIEMS TOBULINIMAS.

Tikslas: Kurti saugią inovatyvią ugdymo(si) aplinką ir tobulinti gimnazijos valdymą.

Uždaviniai:

 • Kurti atviros visuomenei gimnazijos įvaizdį.
 • Stiprinti gimnazijos materialinę ir techninę bazę: kurti jaukią, saugią, atitinkančią higieninius reikalavimus gimnazijos aplinką.
 • Tobulinti gimnazijos valdymo struktūrą, plėtoti viešuosius ryšius ir bendradarbiavimą.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai kurie užtikrina, kad interneto svetainėje veiktų visos galimos jos funkcijos. Slapukus galite išjungti savo naršyklės nustatymuose. Apie mūsų duomenų tvarkymo politiką galite rasti daugiau informacijos šioje nuorodoje.