Mokinių taisyklės

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Mokiniai privalo:

* Laikytis mokinių elgesio taisyklių.
* Gerai žinoti ir laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, gimnazijos nuostatų, mokinių elgesio taisyklių.
* Gerbti savo mokytojus, kultūringai elgtis ir pagarbiai bendrauti su visais gimnazijos bendruomenės nariais.
* Sąžiningai lankyti pamokas, laiku į jas atvykti. Praleistos pamokos turi būti pateisinamos.
* Tausoti gimnazijos turtą, taupyti elektrą, vandenį, šilumą. Sugadinus inventorių, jį suremontuoti arba atlyginti sugadinto daikto vertę.
* Laikytis darbų saugos taisyklių.
* Aktyviai dalyvauti gimnazijos ir miesto renginiuose. Juose laikytis nustatytos tvarkos, vykdyti pedagogų reikalavimus.
* Susirgus ar susižeidus, kreiptis į klasės auklėtoją ar administracijos atstovus, kurie iškvies greitąją pagalbą ar gydytoją.

Mokiniams draudžiama:

* Pamokų ir gimnazijos renginių metu vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines bei psichotropines medžiagas.
* Šiukšlinti klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje.
* Smurtauti, keiktis, vartoti necenzūrinius žodžius.
* Nešiotis į mokyklą (šaunamąjį, šaltąjį, dujų balionėlį ir kt.).
* Kviestis pašalinius asmenis, nesimokančius, nedirbančius mokykloje, į gimnazijos renginius ir gimnazijos patalpas be auklėtojo ar gimnazijos vadovybės leidimo.

Pažeidus mokinių elgesio taisykles:

* Mokinių elgesį stebi klasės auklėtojas ir dalykų mokytojai. Apie pastebėtus šiurkščius moksleivių elgesio taisyklių pažeidimus informuojami klasės auklėtojai, administracija.
* Mokinių elgesys svarstomas klasėje, Gimnazijos taryboje.
* Mokiniams už šiurkščius elgesio taisyklių pažeidimus direktoriaus įsakymu skiriamas įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas ar nuobauda.
* Už pakartotinus šiurkščius mokinių elgesio taisyklių pažeidimus (alkoholinių gėrimų vartojimas, muštynės, narkotikų vartojimas, trukdymas normaliam darbui pamokoje), Mokytojų tarybos teikimu, mokiniai perduodami svarstyti Gimnazijos tarybai ir gali būti pašalinti iš gimnazijos.

Mokinių skatinimas:

* Labai gerai ir puikiai besimokantiems mokiniams direktoriaus įsakymu pusmečio pabaigoje reiškiama padėka.
* Aktyviausiems gimnazijos gyvenime ir projektinėje veikloje mokiniams įteikiami Padėkos raštai.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai kurie užtikrina, kad interneto svetainėje veiktų visos galimos jos funkcijos. Slapukus galite išjungti savo naršyklės nustatymuose. Apie mūsų duomenų tvarkymo politiką galite rasti daugiau informacijos šioje nuorodoje.