ERASMUS+: Strateginių partnerysčių projektas (KA2) „Collect. Recycle. Manufacture.“

ERASMUS+: Strategic partnership project (KA2) "Collect. Recycle. Manufacture."

Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.
European Comission is not responsible for the content of the provided information.


Strateginių partnerysčių projektas skirtas bendradarbiavimui ir dalijimuisi gerąja patirtimi sprendžiant vieną iš ekologinių problemų - besaikį medienos naudojimą popieriaus gamybai. Projekto veiklos padės mažinti popieriaus sunaudojimą, perdirbant panaudotą popierių ir tikslingai jį panaudojant. Projektu siekiama integruojant gerąją patirtį ir naujus metodus į kasdieninę veiklą apmokyti kuo daugiau tikslinių grupių narių, kurie prisidėtų prie ekologinės situacijos gerinimo.

This strategic partnership project has the purpose of cooperation and experience sharing in order to solve one of the ecological problems - immoderate use of wood for producing paper. Project activities will help to reduce paper use by recycling waste paper and reusing it in purposeful ways. The project also aims at integrating the positive experience and new methods into daily life and instructing as many target group members as possible so they could also contribute to the improvement of ecological situation.

Partneriai/Partners

Projekto susitikimai/Project meetings

Projekto seminarai/Project seminars

Medžių sodinimo akcija/Tree-planting campaigns

Metodika/Methodology

Filmuota medžiaga/Video material

Sklaida/Dissemination

ERASMUS+: Mobilumas mokymosi tikslais/ Suaugusiųjų švietimo personalo mobilumas (KA1) „Kūrybingumas mokant ir mokantis“

ERASMUS+: Mobility for adult/school Education Staff (KA1) "Creativity in teaching and learning"

Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.
European Comission is not responsible for the content of the provided information.


Projekto "Kūrybingumas mokant ir mokantis" metu 5 gimnazijos mokytojų vyks tobulinti savo kultūrinių, kalbinių bei profesinių kompetencijų į seminarą Portugalijoje. Į seminarą bus siunčiami paties kolektyvo išrinkti ir įgalioti atstovai - jauni ir (ar) nepatyrę specialistai, andragogai, pasiruošę ne tik įgyti naujų žinių, bet ir grįžę jas paskleisti, bei andragogai, kurie nori patobulinti savo jau turimas anglų kalbos žiniais ar norintys įgauti daugiau pasitikėjimo ir praktikos kalbant šia užsienio kalba.

Pagrindinis šio projekto tikslas yra pagerinti ugdymo proceso kokybę, pasitelkiant kūrybingumą bei inovacijas išlaisvinančius metodus. Dalyviai to bus mokomi pasitelkiant nestandartinius metodus: žaidimų elementų panaudojimas mokant, kūrybingas mąstymas, vaizdinis mąstymas, pedagogika ir teatras, mokymas kaip tapti kūrybinga asmenybe, juoko terapija, mokymasis už klasės ribų, patirtinis mokymas, teatro ir IT integracija pamokoje, skaitmeninė klasė.

Planuojama, kad įgytos darbuotojų kompetencijos turės efektyvų poveikį ir ilgalaikę naudą pagrindinei mokyklos vykdomai veiklai - pamokai, bei pagrindiniams mokyklos klientams - mokiniams.

Taipogi bus sudaryta programa panašiems mokymams Lietuvoje, kad seminare dalyvavę mokytojai, galėtų įgytą patirtį skleisti kolegoms tiek Vilniaus mieste, tiek už jo ribų.

During the project "Creativity in teaching and learning", 5 gymnasium teachers will travel to a seminar in Portugal in order to improve their cultural, linguistic and professional competences. The participants for the seminar will be selected by colleague teachers; the aim is to send young and/or inexperienced specialists who are ready to gain new knowledge and to spread it afterwards, also teachers who want to improve their English language skills or to gain more confidence in using this foreign language.

The main goal of the project is to improve the quality of teaching process using creativity as well as innovative methods. The participants will be taught using non-standard methods: gamification, thinking out the box, visual thinking, pedagogy and theatre, teaching to be a creative person, laugh therapy, outdoor training, learning by real learning, theatre and ICT integration on classroom, digital classroom.

We expect that participants' acquired competences will have a positive effect and long-term benefits for the school's main field of work - lessons and students, who are our main clients.

Also, a new program for similar training in Lithuania will be organized so that our teachers could spread their knowledge in Vilnius city limits and beyond.