ERASMUS+: Mobilumas mokymosi tikslais/ Suaugusiųjų švietimo personalo mobilumas (KA1) „IT=IQ”

ERASMUS+: Mobility for adult/school Education Staff (KA1) „IT=IQ”

Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.
European Comission is not responsible for the content of the provided information.


Pagrindinis šio projekto tikslas yra pagerinti ugdymo proceso kokybę, pasitelkiant naujausias informacines technologijas, išlaisvinančias kūrybingumą bei skatinančias inovacinį patirtinį mokymąsi. Dalyviai to mokomi pasitelkiant naujus vėjus informacinių technologijų rinkoje: mobilių telefonų aplikacijas, internetines platformas, planšetes, mokytojo televiziją bei kitus interaktyvaus mokymo įrankius. Kiti seminaro elementai - Bruno Munari ir Alberto Manzi metodologijos, žaidimų elementų panaudojimas mokant, kūrybingas mąstymas, vaizdinis mąstymas, mokymas kaip tapti kūrybinga asmenybe, juoko terapija, mokymasis už klasės ribų, patirtinis mokymas, teatro ir IT integracija pamokoje papildo pagrindines seminaro temas.

Planuojama, kad įgytos darbuotojų kompetencijos turės efektyvų poveikį ir ilgalaikę naudą pagrindinei gimnazijos vykdomai veiklai - pamokai, bei pagrindiniams mokyklos klientams - mokiniams.

Taipogi bus sudaryta programa panašiems mokymams Lietuvoje, kad seminare dalyvavę mokytojai, galėtų įgytą patirtį skleisti kolegoms tiek Vilniaus mieste, tiek už jo ribų.

The main goal of this project is to improve the quality of the educational process, using the latest information technologies that release creativity and promote innovative experiential learning. The participants will be trained by using the new trends in the information technology market, the mobile phone applications, online platforms, tablets, teacher television and other interactive learning tools. Other elements of the seminar, methodologies from Bruno Munari, gaming elements in teaching, creative thinking, visual thinking, learning how to become a creative personality, methodologies from Alberto Manzi, laughter therapy, learning outside the classroom, experiential learning, theater and IT integration in class, will complement the main themes of the seminar.

It is planned that the acquired competences of the employees will have an effective impact and long-term benefits on the principal performance of the school, i. e., a lesson, and the main clients of the school, students.

Also, a program for trainings in Lithuania will be set up for the teachers who had attended the seminar to transmit the experience acquired to the colleagues both, in Vilnius and beyond it.

Įspūdžiai po mokymų/Impressions after the workshopERASMUS+: Strateginių partnerysčių projektas (KA2) „Collect. Recycle. Manufacture.“

ERASMUS+: Strategic partnership project (KA2) "Collect. Recycle. Manufacture."

Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.
European Comission is not responsible for the content of the provided information.


Strateginių partnerysčių projektas skirtas bendradarbiavimui ir dalijimuisi gerąja patirtimi sprendžiant vieną iš ekologinių problemų - besaikį medienos naudojimą popieriaus gamybai. Projekto veiklos padės mažinti popieriaus sunaudojimą, perdirbant panaudotą popierių ir tikslingai jį panaudojant. Projektu siekiama integruojant gerąją patirtį ir naujus metodus į kasdieninę veiklą apmokyti kuo daugiau tikslinių grupių narių, kurie prisidėtų prie ekologinės situacijos gerinimo.

This strategic partnership project has the purpose of cooperation and experience sharing in order to solve one of the ecological problems - immoderate use of wood for producing paper. Project activities will help to reduce paper use by recycling waste paper and reusing it in purposeful ways. The project also aims at integrating the positive experience and new methods into daily life and instructing as many target group members as possible so they could also contribute to the improvement of ecological situation.

Partneriai/Partners

Projekto susitikimai/Project meetings

Projekto seminarai/Project seminars

Medžių sodinimo akcija/Tree-planting campaigns

Metodika/Methodology

Filmuota medžiaga/Video material

Sklaida/Dissemination

ERASMUS+: Mobilumas mokymosi tikslais/ Suaugusiųjų švietimo personalo mobilumas (KA1) „Kūrybingumas mokant ir mokantis“

ERASMUS+: Mobility for adult/school Education Staff (KA1) "Creativity in teaching and learning"

Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.
European Comission is not responsible for the content of the provided information.


Projekto "Kūrybingumas mokant ir mokantis" metu 5 gimnazijos mokytojų vyks tobulinti savo kultūrinių, kalbinių bei profesinių kompetencijų į seminarą Portugalijoje. Į seminarą bus siunčiami paties kolektyvo išrinkti ir įgalioti atstovai - jauni ir (ar) nepatyrę specialistai, andragogai, pasiruošę ne tik įgyti naujų žinių, bet ir grįžę jas paskleisti, bei andragogai, kurie nori patobulinti savo jau turimas anglų kalbos žiniais ar norintys įgauti daugiau pasitikėjimo ir praktikos kalbant šia užsienio kalba.

Pagrindinis šio projekto tikslas yra pagerinti ugdymo proceso kokybę, pasitelkiant kūrybingumą bei inovacijas išlaisvinančius metodus. Dalyviai to bus mokomi pasitelkiant nestandartinius metodus: žaidimų elementų panaudojimas mokant, kūrybingas mąstymas, vaizdinis mąstymas, pedagogika ir teatras, mokymas kaip tapti kūrybinga asmenybe, juoko terapija, mokymasis už klasės ribų, patirtinis mokymas, teatro ir IT integracija pamokoje, skaitmeninė klasė.

Planuojama, kad įgytos darbuotojų kompetencijos turės efektyvų poveikį ir ilgalaikę naudą pagrindinei mokyklos vykdomai veiklai - pamokai, bei pagrindiniams mokyklos klientams - mokiniams.

Taipogi bus sudaryta programa panašiems mokymams Lietuvoje, kad seminare dalyvavę mokytojai, galėtų įgytą patirtį skleisti kolegoms tiek Vilniaus mieste, tiek už jo ribų.

During the project "Creativity in teaching and learning", 5 gymnasium teachers will travel to a seminar in Portugal in order to improve their cultural, linguistic and professional competences. The participants for the seminar will be selected by colleague teachers; the aim is to send young and/or inexperienced specialists who are ready to gain new knowledge and to spread it afterwards, also teachers who want to improve their English language skills or to gain more confidence in using this foreign language.

The main goal of the project is to improve the quality of teaching process using creativity as well as innovative methods. The participants will be taught using non-standard methods: gamification, thinking out the box, visual thinking, pedagogy and theatre, teaching to be a creative person, laugh therapy, outdoor training, learning by real learning, theatre and ICT integration on classroom, digital classroom.

We expect that participants' acquired competences will have a positive effect and long-term benefits for the school's main field of work - lessons and students, who are our main clients.

Also, a new program for similar training in Lithuania will be organized so that our teachers could spread their knowledge in Vilnius city limits and beyond.

Įspūdžiai po mokymų / Impressions after the workshop

Įspūdžiai po mokymų per fotoobjektyvą.../ Impressions after the workshop in photos

Straipsniai EPALE / EPALE articles

Metodinė medžiaga. Kūrybiškumo metodų praktinis taikymas / Methodical material "Creativity methods in practice"

Seminaras „Kūrybiškumo metodų praktinis taikymas“ / Workshop "Creativity methods in practice"

Projekto rezultatai / Project results

Projekto sklaida / Project dissemination

Erasmus+: Strateginių partnerysčių (KA2) projektas „Apjungiant ugdymą ir įdarbinimą: atsakymai į naujus iššūkius ir galimybes“

Erasmus+: Strategic Partnership (KA2) „Pacemaking the Education and Employment: Answers to New Challenges and opportunities“

Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.
European Comission is not responsible for the content of the provided information.


Patvirtinus Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių projektą „Apjungiant ugdymą ir įdarbinimą: atsakymai į naujus iššūkius ir galimybes“, Vilniaus “Židinio” suaugusiųjų gimnazija įsijungė į tarptautinę partnerystę su koordinatoriais kroatais bei partneriais iš Didžiosios Britanijos, Čekijos, Lenkijos ir Italijos.

Neretai darbo rinkos atstovai teigia, jog ugdymo programos neparengia specialistų darbo rinkai, nes trūksta susikalbėjimo tarp dviejų pusių – tų, kurie rengia žmones darbiniam gyvenimui, ir tų, kurie priima į darbą. Kroatijos Koprivnicos Atviras universitetas siūlo vieną iš galimų problemos sprendimo būdų – įsteigti ir parengti ugdymo programą ekspertui, kuris apjungtų abi sritis: ugdymo ir įdarbinimo koordinatorius. Kadangi daugiausia sunkumų įsidarbinimo metu patiria socialiai pažeidžiamos grupės, programa daugiausia dėmesio ir skirs klausimui, kaip įvertinti ir įveikti iššūkius, su kuriais tokios grupės susiduria.

Per 1,5 metų Kroatijos Koprivnicos Atviro universiteto koordinuojama komanda parengs ugdymo programą, skirtą ugdymo ir įdarbinimo koordinatoriaus kompetencijoms ugdyti. Programa bus pritaikyta andragogams, kurie dirba su pažeidžiamomis grupėmis. Programą sudaro 4 moduliai: suaugusiųjų ugdymas, ICT, žmogiškieji ištekliai ir tarpkultūrinė kompetencija. Kiekvienas projekto partneris su užsienio kolegų pagalba koordinuos atskiro modulio kūrimą. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija yra atsakinga už ICT (moderniųjų komunikacijos technologijų) modulio kūrimą.

Numatomi projekto rezultatai apima andragoginio įrankio specialybei „ugdymo ir įdarbinimo koordinatorius“ sukūrimą, jo pritaikomumo ištyrimą bei pristatymą kiekvienos šalies švietimo bendruomenei baigiamajame sklaidos renginyje.

Projekto aprašymas ir informacija anglų kalba http://www.p-ee.eu/

Partneriai

Projekto susitikimai

Sklaidos renginys

Projekto produktai