Priėmimo mokytis į Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnaziją tvarka


 1. Priėmimo sąlygos

 2. 1. Į „Židinio“ suaugusiųjų gimnaziją priimami ne jaunesni, kaip 18 metų Vilniaus miesto gyventojai (esant laisvų vietų išimties tvarka gali būti priimami ir kitur gyvenantys mokiniai, jei tuo metu jie negali įsigyti išsilavinimo pagal gyvenamą vietą. Mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą taip pat gali 16-17 metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis, negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko gimimo bei kt. priežasčių):
    1.1 siekiantys įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,
    1.2 turintys pradinį, pagrindinį išsilavinimą ar dvyliktos klasės pasiekimų pažymėjimą ir pageidaujantys pakartotinai mokytis atskirų dalykų, keleto dalykų grupių ar modulių,
    1.3 norintys neformaliai tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti praktinius įgūdžius.
  2. Klasės komplektuojamos birželio – rugpjūčio mėnesiais.
  3. Priėmimą organizuoja direktoriaus įsakymu sudaryta dokumentų priėmimo komisija

 3. Priėmimas mokytis pagal formaliojo švietimo programą

 4. 1. Į „Židinio“ suaugusiųjų gimnaziją priimami mokytis asmenys, pareiškę norą, pateikę priėmimui reikalingus dokumentus ir sudarę mokymosi sutartį.
  2. Nebaigę vidurinio ugdymo programos (turintys nepatenkinamų metinių pažymių) ir siekiantys likviduoti ugdymo programų įsiskolinimus gali pasirinkti neakivaizdinį mokymosi būdą;
  3. Pateikę gimnazijos vadovui prašymą, asmenys gali rinktis grupinio kasdieninio, grupinio neakivaizdinio ar pavienio nuotolinio mokymosi būdą.
  4. Mokslo metų pradžia rugsėjo pirmoji diena.

 5. Priėmimas mokytis pagal neformaliojo švietimo programas

 6. 1. Asmenys priimami mokytis remiantis jų prašymais ir sutartimis, pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas neformaliojo švietimo atskirų dalykų mokymo programas bei neformaliojo ugdymo organizavimo institucijoje tvarką.
  2. Mokesčio dydį už neformalųjį mokslą ir apmokėjimo tvarką nustato steigėjas.

 7. Priėmimui reikalingi dokumentai

 8. 1. Asmenys, pageidaujantys mokytis pagal formalaus ugdymo programas, gimnazijos direktoriui pateikia dokumentus:
    1.1. prašymą (pildoma vietoje);
    1.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
    1.3. išsilavinimą liudijantį dokumentą;
    1.4. karo prievolininkai – karinio dokumento pavadinimą, numerį, išdavusią instituciją ir datą.
    1.5. foto nuotrauką.
  2. Pasirinkusieji neformaliojo mokymo formą pagal neformaliojo ugdymo programas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą, jei mokymas mokamas – apmokėjimo kvitą.