Logo Pavadinimas 
Židinio SVM
Dienynas

Gimnazija dalyvavo
MSTP 2011 - 2013 m. 
 
Dienynas 
 
parodamokykla.lt
 
Erasmus+
 
Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektas „Collect. Recycle. Manufacture“
 
Tarptautinis jaunimo projektas
 
AIKOS
 

NAUDOJIMOSI GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS


Naudojimosi gimnazijos biblioteka bei informaciniu centru taisyklės:

1. Gimnazijos bibliotekos knygų fondas yra gimnazijos turtas ir juo gali naudotis visi gimnazijos mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai.

2. Mokiniai ir kiti gimnazijos bendruomenės nariai, norėdami naudotis gimnazijos bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje. Mokiniai bibliotekoje registruojami pagal mokinių sąrašą.

3. Kiekvienas skaitytojas supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojų registravimo žurnale ir formuliare.

4. Grožinė literatūra išduodama pagal išankstinius užsakymus. Grožinė literatūra išduodama 15-ai dienų, vadovėliai – vieneriems mokslo metams. Už kiekvieną knygą paliekamas 5 lt užstatas. Grąžinus knygas užstatas grąžinamas.

5. Vieninteliai spaudinių egzemplioriai, vaizdiniai, kartografinė medžiaga, garsiniai, regimieji, elektroniniai dokumentai, žodynai, enciklopedijos į namus neišduodami. Jais galima naudotis skaitykloje.

6. Mokinys, išvykstantis mokytis į kitą mokyklą, privalo grąžinti į biblioteką visas knygas ir vadovėlius. Tik atsiskaitęs su biblioteka, jis galės atsiimti dokumentus.

7. Kiekvienas baigiamosios klasės (X ir XII) mokinys privalo grąžinti į biblioteką knygas ir vadovėlius iki pagrindinės gimnazijos baigimo pažymėjimų bei brandos atestatų įteikimo.

8. Skaitytojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos spaudinį, privalo jį pakeisti tokiu pat, arba grąžinti lygiavertį iš bibliotekai reikalingų knygų sąrašo.Skaitytojams draudžiama:

9. Žaloti bibliotekos įrangą ir inventorių, kompiuterinę įrangą, kopijavimo aparatą, garso ir vaizdo aparatūrą.

10. Triukšmauti ir trukdyti dirbti kitiems.

11. Vykdyti veiklą, nesusijusią su tiesiogine bibliotekos paskirtimi (platinti reklaminius bukletus, reklamuoti prekes).

12. Skelbti informaciją bibliotekos informaciniame stende nesuderinus su bibliotekininke.

13. Naudotis informacinio centro paslaugomis pamokų metu.

14. Palikti kompiuteriuose asmeninę informaciją.


Skaitytojai privalo:

15. Tausoti bibliotekos įrangą, inventorių, kompiuterius naudoti tik pagal jų paskirtį.

16. Saugoti bibliotekos spaudinius, jų nebraukyti, nelankstyti, neplėšyti lapų.

17. Neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.

18. Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus.

19. Naudotis internetu tik mokymosi reikmėms.

20. Registruotis interneto naudojimosi žurnale.

21. Naudotis informacinio centro paslaugomis ne daugiau kaip 2 valandas per dieną.
Židinio SVM
 
  Adresas Algirdo g. 23A, LT-03219, Vilnius
Telefonai: (8 5) 233 0133
Faksas (8 5)233 0133
Elektroninis paštas rastine@zidinio.vilnius.lm.lt
Įstaigos kodas: 190009733
Kaip mus rasti: [žemėlapis]
  
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija 2005-2018m.